Werelddag voor ouderen

De Werelddag voor Grootouders en Ouderen, op 24 juli 2022, vestigt de aandacht op de waarde van de oudere generatie als geschenk voor de Kerk en de samenleving.

Het Dicasterie voor Leken, het Gezin en het Leven heeft voor deze tweede werelddag gekozen voor het thema: Op hoge leeftijd zullen zij vrucht dragen uit het Boek der Psalmen (92,15). In een tweet schrijft paus Franciscus bij deze gelegenheid dat wij de ouderen moeten koesteren als een schat van de mensheid: Zij zijn onze wijsheid, ons geheugen. Het is cruciaal dat kleinkinderen dicht bij hun grootouders blijven, die als wortels zijn waaruit ze het sap van menselijke en spirituele waarden putten.

In het communiqué met de aankondiging van de werelddag schrijft het dicastarie dat ouderen nog te veel naar de rand verdrongen zijn in onze kerkelijke gemeenschappen en in onze samenleving, terwijl hun levenservaring en geloof juist een belangrijke bijdrage kan leveren tot de opbouw van onze samenleving en de uitbouw van een meer solidaire samenleving. De werelddag werd door de paus ingesteld om duidelijk te maken dat de pastorale zorg voor ouderen een prioriteit van de wereldkerk moet zijn. Tegelijk is het een kans om de oma’s en opa’s en alle ouderen eens extra in de bloemetjes te zetten. De werelddag wordt elk jaar op de vierde zondag van juli gevierd en valt rond de feestdag van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria.

Joachim en Anna
Sint Joachim en Sint Anna zijn volgens de katholieke, orthodoxe, anglicaanse traditie de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus. Zij worden voor het eerst genoemd in het proto-evangelie van Jacobus, een van de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament. Volgens het Proto-Evangelie van Jacobus zou Joachim een vrome en welvarende man zijn uit het Huis van David. Hij was getrouwd met Anna. Zij hadden geen kinderen. Hij zou regelmatig hebben geschonken aan de armen en geofferd in de Tempel. Op zekere dag toog hij opnieuw naar de Tempel om te offeren. De priester evenwel stuurde hem terug omdat “hij geen nageslacht voortgebracht had in Israël”. Hierop zou Joachim zich met zijn kudde hebben teruggetrokken in de woestijn waar hij veertig dagen vastte. Zijn vrouw Anna meende dat Joachim om het leven was gekomen. Meteen hierop verscheen een engel aan Anna, die haar zei dat God haar gebeden had verhoord en dat zij een kind ter wereld zou brengen “waarover op heel de bewoonde wereld zal worden gesproken”. Anna beloofde terstond het kind “als gave af te staan aan de Heer, mijn God, en het zal Hem zijn leven lang dienen”. Tezelfder tijd werd ook Joachim door een engel ingelicht over zijn aanstaand vaderschap, waarop hij terugkeerde naar Anna. Negen maanden later werd een meisje geboren dat zij Maria noemden. In de Katholieke Kerk wordt dat gevierd op Maria Geboorte (8 september).
(overgenomen van KRO-NCRV.nl)

Bron: Vaticannews.va/CNS

Afbeelding: Willem van Herp (1614-1677), Joachim en Anna, 1651, Haggerty Museum of Art, Marquette University, Milwaukee, VS

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!