Week van gebed voor eenheid 2022 wijst op het Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema van de jaarlijkse gebedsweek is: ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

“Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Midden-Oosten
De Week van gebed voor eenheid 2022 is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij kozen het verhaal van de magiërs uit het Oosten dat staat opgetekend in Matteüs 2 als leidraad. De Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) is een gemeenschap van kerken die het geloof deelt in de Heer Jezus Christus als God en Verlosser in overeenstemming met de Bijbel en de kerkelijke traditie.

Het materiaal voor deze gebedsweek 2022 werd dus uitgewerkt door christenen uit Libanon, Syrië en Egypte, in samenwerking met de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen enerzijds en een daartoe bevoegde commissie van de Wereldraad van Kerken (WCC) anderzijds. Als we het goede in onszelf zoeken, klinkt het in de voorbereidende reflecties, worden we vaak zo overdonderd door onze zwakheid dat we wanhopig dreigen te worden. Dan kun je alleen vertrouwen putten als je je richt op God en Hem aanbidt. Telkens we het credo van Nicea belijden, bidden we het allen voor ‘één heilige Kerk’. Maar de eenheid waarop we hopen en waarvoor we bidden zal een eenheid in verscheidenheid zijn, schreef kardinaal Jozef De Kesel onlangs nog. De eenheid is niet iets dat we zelf maken. Het zal de Heer zijn die ons weer verenigt. (Bron: Kerknet.be)

 

Missie
De Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) heeft tot taak te werken aan de eenheid van de christenen door het nader tot elkaar brengen van visies, perspectieven en opstelling van de kerken in het Midden-Oosten. Dat geldt in het bijzonder voor kwesties die verband houden met de aanwezigheid en het getuigenis van christenen en de betrekkingen tussen christenen en moslims. Het is met name de missie van de Raad om een brug te zijn tussen:
• kerken, die barrières en vooroordelen wegneemt en aan een gemeenschappelijk getuigenis van de opgestane Heer bouwt. Als oecumenisch orgaan brengt de MECC de overgrote meerderheid van kerken in het Midden-Oosten samen en biedt hen een ruimte om samen te komen, te bidden, te reflecteren, te analyseren, met één stem te spreken, en samen te handelen en te getuigen.
• christenen en volken van andere religies in de regio, in het bijzonder met moslims. De MECC versterkt en ontwikkelt de dialoog en partnerschappen met moslims met het oog op versterking en verdieping van de vriendschap en de vrede tussen de volken voor het welzijn van de mensheid.
• het Midden-Oosten en de rest van de christelijke wereld. De MECC wil een bemiddelaar zijn tussen de kerken in de regio en hun broeders en zusters in Christus elders.

Oecumenische actualiteit en uitdagingen in het Midden-Oosten
Ondanks complexe geopolitieke omstandigheden en mondiale, regionale en lokale uitdagingen is de Raad van Kerken in het Midden-Oosten vastbesloten om theologische en oecumenische bezinning in het Midden-Oosten te blijven bevorderen. Hij volbrengt deze missie voornamelijk door oecumenisch onderwijs, communicatie en netwerken te versterken. De Raad ontwikkelt ook initiatieven voor dialoog en rechtvaardige vrede. Bovendien zet de MECC zijn oecumenische en humanitaire inspanningen voort door de meest kwetsbaren te helpen toegang te krijgen tot basisbehoeften en -rechten. Dankzij het vertrouwen dat de MECC geniet, en dat hij in de loop der jaren heeft opgebouwd, wordt zijn werk ondersteund door gulle bijdragen van de aangesloten kerken en van oecumenische en mondiale partnerorganisaties. De MECC erkent de sleutelrol die partners spelen in het nastreven en bereiken van de doelstellingen die gericht zijn op het hooghouden van de menselijke waardigheid en de zorg voor Gods schepping.

Afbeelding: Aanbidding der Wijzen – Illustratie uit de Libanese brochure voor de Gebedsweek van de Eenheid 2022 © Council of Churches in the Middle East

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!