Vernieuwing en voltooiing. Kloosterleven sinds het Tweede Vaticaans Concilie

De vroege jaren zestig van de voorbije eeuw waren op zowel politiek als maatschappelijk gebied een keerpunt in Noordwest Europa. Processen van democratisering en individualisering brachten de samenleving in een stroomversnelling. Deze ging ook aan de katholieke kerk niet voorbij. In parochies en kloosters grepen de veranderingen diep in. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het Pastoraal Concilie (1968-1970) poogde de kerk met in de voorhoede hervormingsgezinde intellectuelen als Edward Schillebeeckx en kerkelijke gezagsdragers als Bernard Alfrink het geloof bij de tijd te brengen. Dat leidde tot nieuwe religieuze spirit binnen de kloostermuren en talrijke vernieuwende initiatieven in parochies. Ondanks die poging tot aanpassing kon niet voorkomen worden dat kerken en kloosters leegliepen.

Tijdens het 15e colloquium thematiseert Stichting Echo het tijdvak van de jaren zestig en de uitwerking ervan tot op de dag van vandaag. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 20 mei 2022 in Museum Catharijneconvent te Utrecht, waar dan ook de tentoonstelling Van God Los? De Onstuimige Jaren Zestig te zien is.

De kosten voor deelname bedragen € 35,-. Dat is inclusief koffie, thee, lunch en een bezoek aan de expositie. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@stichting-echo.nl De aanmelding wordt pas definitief na betaling van het genoemde bedrag.

Programma

10.30 – Ontvangst met koffie en thee
11.00 – Welkom door bestuursvoorzitter Joep van Gennip (Stichting Echo)
11.15 – Stephan van Erp en Brian Heffernan: Moed of overmoed? Edward Schillebeeckx over religieus leven vanaf de jaren zestig (Katholieke Universiteit Leuven)
11.45 – Ad Leys: ‘Waar zo veel is gebeden, is het goddelijke op een heel bijzondere manier nabij’. Over vernieuwing en ‘voltooiing’ bij religieuze orden en congregaties (voorheen verbonden aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen)
12.15 – Discussie
12.45 – Lunch
13.30 – Tanja Kootte: Over de totstandkoming van de expositie Van God Los? (Museum Catharijneconvent)
14.00 – Gelegenheid tot bezoek van de expositie

Praktisch
Waar:
Museum Catharijneconvent te Utrecht
Wanneer: vrijdag 20 mei 2022, 10.30 -14.00 uur
Kosten: € 35,-
Aanmelden: info@stichting-echo.nl

Stichting Echo
Stichting Echo werd in 1995 opgericht door Marjet Derks, José Eijt en Marit Monteiro. Deze historica’s waren van mening dat in de geschiedschrijving tot dan toe te weinig aandacht bestond voor de betekenis van religie in relatie tot sekse. De wisselwerking tussen geloof en sekse, de betekenis en vormgeving van vrouwelijkheid en mannelijkheid in een religieuze context – dergelijke thema’s kwamen in de traditionele geschiedschrijving nauwelijks aan de orde. Dat tekort was vooral duidelijk in de geschiedschrijving over het geestelijk leven en de werkzaamheden van vrouwelijke religieuzen, waarin nauwelijks aandacht was voor zusters als vrouwen. Evenzo was er nauwelijks aandacht voor mannelijke religieuzen als mannen.

Sinds haar oprichting heeft Stichting Echo eraan gewerkt de rol van geloven in het leven van mensen aan het licht brengen en stemmen te laten klinken die tot dusver nauwelijks hoorbaar waren. Met name de stemmen van vrouwen in wier leven geloof een belangrijke, soms zelfs centrale plaats innam, religieuzen zowel als leken. Maar ook de stemmen van mannen, monniken, broeders, paters, priesters en leken hebben aandacht gekregen. Steeds gaat het daarbij om de persoonlijke beleving van geloof en de manier waarop mannen en vrouwen daar vorm aan gaven, in hun werkzame leven en in hun persoonlijke leven.

Stichting Echo probeert haar doel op verschillende manieren te bereiken. Allereerst door geschiedschrijving in opdracht van congregaties en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag, zoals verenigingen, ziekenhuizen en scholen. Binnen deze gemeenschappen en instellingen is de laatste jaren een grote belangstelling gegroeid voor hun spirituele en historische wortels. Er kunnen vele aanleidingen zijn om terug te kijken naar het verleden: een markant jaar in de geschiedenis of veranderingen die op komst zijn. Soms is gewoon ouder worden al genoeg als aanzet voor een wetenschappelijke verantwoorde terugblik op hetgeen er geloofd, gedaan en bereikt werd. De publicaties die uit deze projecten voortkomen zijn voor de opdrachtgevers een bron van informatie en inspiratie; voor Stichting Echo zelf zijn zij een manier om nieuwe historische feiten en inzichten aan andere historici en aan een breed geïnteresseerd publiek te presenteren. Tot slot organiseert Stichting Echo met hetzelfde doel voor ogen lezingen en studiedagen voor een breed publiek. De resultaten van deze evenementen worden gepubliceerd door middel van wetenschappelijke bundels.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!