Op de weg van het geluk – Anton ten Klooster en Gerben Zweers

De zaligsprekingen als leidraad voor het leven

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op
en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Z
alig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen’.

Matteüs 5,3-10

Mensen van de zaligsprekingen

In deze woorden van Jezus, bekend als de zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. We zullen op de volgende bladzijden uitleggen waarom we dat denken. We zullen ook beschrijven wat grote uitleggers van het geloof daarover zeiden. En uiteindelijk proberen we te laten zien hoe je daar in de praktijk mee aan de slag kan.
Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus’ woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven. Er is al bijzonder veel geschreven over de Bergrede in het algemeen en de zaligsprekingen in het bijzonder. Met dit boek hopen we een deel van deze inzichten toegankelijk te maken voor een breder publiek, vanuit de overtuiging dat deze woorden van Jezus een waardevolle basis zijn voor een gelukkig en gelovig leven.

Anton ten Klooster en Gerben Zweers

Anton ten Klooster is promovendus aan Tilburg University en priester van het aartsbisdom Utrecht. Gerben Zweers was pastoor in Arnhem en trad in 2018 in bij de augustijnen en woont in een klooster in Leuven.

Het boek Op de weg van het geluk verschijnt op 5 maart a.s.
U kunt het bestellen via deze link.