Feest van HH Petrus en Paulus

Het Hoogfeest van de HH Petrus en Paulus herdenkt het martelaarschap van de beide apostelen; steunpilaren van de Kerk. Het feest werd al in de 4e eeuw vastgesteld, en wordt jaarlijks in de kerk van Rome gevierd op 29 juni.

Op deze dag herdenken we de marteldood van de beide Apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen.

Petrus
Simon, een visser uit Galilea, was een van de eerste volgelingen van Jezus van Nazarth. Hij kreeg van Hem de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord ‘Petra’ dat ‘Rots’ betekent.
Christus zei tegen Simon nadat hij Jezus had erkend als de Zoon van God: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Rijk der Hemelen geven en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Matteüs 16:18-19)

Na de Verrijzenis was Petrus, de eerste der apostelen, leider van de christengemeente in het Heilig Land. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 64 de kruisdood. Volgens een overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als zijn voorganger te sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout vastgespijkerd te worden.

Paulus
Saulus was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd hij wegens ‘godslastering’ door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was beriep hij zich op zijn recht om bij de Keizer in hoger beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de joodse gemeenten en verkondigde hen het christelijk evangelie. Uiteindelijk werd hij tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de Via Ostia door het zwaard onthoofd.

Paulus, prediker van het Evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67.

De graven van Petrus en Paulus bevinden zich in de Eeuwige Stad, resp. op de Vaticaanse heuvel en aan de Via Ostia.

De nauwe band, die beiden in leven en dood heeft verenigd, en hun uitzonderlijke betekenis voor de Kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering op 29 juni. Op deze dag legt de Paus nieuw benoemde metropolitane aartsbisschoppen het pallium op.

Luister via Neumz naar het introïtus van de mis op dit Hoogfeest.

Introitus – Nunc scio vere

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!