3e Zondag door het jaar C – Jouw plaats in het Lichaam van Christus

Schriftlezingen: Nehemia 8,2-4a+5-6+8-10; 1 Korintiërs 12,12-30 (of: 12-14. 27) en Lucas 1,1-4 + 4,14-21

Saulus werd Paulus
Op 25 januari wordt ieder jaar de bekering van de apostel Paulus gevierd. De man Saulus was op weg naar Damascus om daar een christenvervolging op touw te zetten. Onderweg werd hij gegrepen, van zijn paard gegooid op de grond geslingerd, een licht overstraalde hem, hij hoorde de stem van de Heer en alles werd anders: Saulus werd Paulus. Hij werd een fantastische missionaris, met een enorme werkkracht, die door zijn brieven nu nog steeds ons in het spoor van Jezus leidt. Wonderlijk hoe God door één mens zoveel nieuws in gang kan zetten.

Nieuw elan
Zo zijn er een heel aantal momenten in de geschiedenis van de Kerk aan te wijzen, waarop God iemand roept, die een heel nieuwe wending geeft aan het kerkelijk leven en de maatschappij en die de Kerk een nieuw missionair elan geeft. Denk aan een Benedictus of Franciscus, Ignatius of Teresa van Avila of andere grote ordestichters. Hun leven werd een aanzet tot vernieuwing en opbloei van de Kerk. Hoe zou Europa er bijvoorbeeld hebben uitgezien zonder de volgelingen van Benedictus die het geloof hebben gebracht, het onderwijs en de landbouwmethoden?

Missionair vuur
Ook in onze tijd doet zich dat voor. Veel bewegingen en gemeenschappen hebben nieuw vuur gebracht in de Kerk en mensen ertoe aangezet om missionair te worden. Dat zijn tekenen van hoop in een voor de Kerk niet zo gemakkelijke tijd. We kunnen dankbaar zijn voor het missionaire vuur dat steeds weer in de Kerk is gekomen. Honderdduizenden mensen zijn erdoor gegrepen, zijn Jezus Christus gaan volgenen hebben nieuwe mensen geïnspireerd tot geloof, hoop en naastenliefde. Het gaat op en neer in de Kerk, er waren perioden van nieuw missionair vuur en tijden waarin het er vooral op aan kwam door te gaan, te wachten en vol te houden.

Omgevingsfactoren
Mensen zijn beïnvloedbaar en gevoelig voor een stemming die gekweekt wordt, een imago dat gecreëerd wordt. Het is wonderlijk maar de sfeer waarin we verkeren doet er veel aan toe of af. Wat scheelt het veel of je goede vrienden krijgt of minder goede… en in wat voor omgeving je verkeert. Wie in een stimulerende omgeving mag werken met fijne mensen, goede collega’s, allemaal zeer gemotiveerd, zal zelf eerder tot mooie prestaties komen, terwijl er daarentegen werk– en leefomgevingen zijn die alle energie opslokken en wegnemen en maken dat je er ‘s nachts van wakker ligt.

Het lichaam van de Kerk
Zo is het ook in de Kerk. In de tweede lezing sprak Paulus over het beeld van het lichaam: in dat lichaam moet geen verdeeldheid zijn, alle ledematen moeten samenwerken; die harmonische verbondenheid met elkaar ten dienste van het goede, van God, brengt prachtige dingen tot stand. Je moet niet op je strepen gaan staan, want de bijdrage van ieder lid van dat lichaam is reuze belangrijk. Het is dus zeer voornaam dat we proberen als broeders en zusters met elkaar in de Kerk te leven, elkaar op te bouwen in geloof, elkaar te stimuleren in de navolging van Christus en in het beleven en verder geven van ons geloof.

Vijandbeelden
Helaas gaat dat ook in de Kerk niet altijd zo perfect: er zijn mensen die fouten maken, zonden doen, en geen mens is zonder zonden. Er zijn mensen die ruziën, zich verzetten, niet met elkaar in gesprek gaan, over anderen praten in plaats van met hen en soms kunnen de golven hoog gaan… Heel vaak is het zo dat als iemand op afstand is en er dingen zijn die we niet goed begrijpen en die we zelf in onze gedachten gaan invullen, dat er dan vijandbeelden gaan ontstaan. Zo kunnen mensen ervan overtuigd gaan raken dat een ander een vreselijk monster is met wie geen gesprek mogelijk is. Wil die ander zich openen?We moeten proberen hem of haar te helpen. Hoe kun je de ander zo benaderen dat die zich opent? Dat gebeurt helaas in het dagelijks leven en jammer genoeg ook in de Kerk. Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn want we zijn geroepen om één lichaam te vormen, niet alleen ik met mijn eigen mensen, maar met heel die grote wereldwijde Kerk: broeders en zusters zijn we van elkaar! Jezus tot vijand gemaakt Dit was in het leven van Jezus niet anders. Het evangelie verhaalt hoe Jezus in de kracht van de Geest overal optreedt en dat valt enorm goed: overal wordt Hij geprezen en ze lopen Hem allemaal achterna. Ook in de synagoge van Nazareth is het een hele drukte. Maar niet zo heel veel later komt deze zelfde Jezus helemaal alleen te staan, wordt Hij vervolgd en opgejaagd. Diezelfde mensen die nu nog vol overgave luisteren, keren zich tegen Hem. We weten maar al te goed dat de Heer Zijn aardse leven zal eindigen, aan het kruis geslagen als een misdadiger, verworpen en veracht.

Verdragen en delen
In een gezin is het zo dat je elkaar moet verdragen: de een is meer zus, de ander is zo. Geen enkele relatie kan stand houden zonder een flinke dosis verdraagzaamheid en een liefde die ook offers weet te brengen. Een groot gezin is daarom niet zo slecht: daar leer je zulk soort dingen. Dat geldt natuurlijk ook voor het grote gezin van de Kerk. Er ligt een opdracht aan ieder van ons om open te staan voor onze broeders en zusters en voor de kracht van de heilige Geest, die alle kleinmenselijke redeneringen overstijgt en om bezield te willen worden en die bezieling uit te dragen, zodat de heilige Geest kan wonen in de harten van de mensen. Heel vaak zijn we bang dat mensen aan iets van ons zullen raken, dat we iets af moeten staan. Ook in de Kerk kan dat een angst zijn die mensen weerhoudt zich te geven. Toch worden we vaak rijker als we geven. Als christen staan we open om te delen en te ontvangen, in verbinding met heel het lichaam van Christus. Het kan niet anders.

Wat is jouw plaats?
Dat is de blijde boodschap die Jezus komt brengen: aan armen de Blijde Boodschap, aan gevangenen: vrijlating, aan verdrukten: vrijheid. De vraag is dus: Wat houdt je gevangen? Wat beklemt en verdrukt je? De boodschap is: de Heer wil je bevrijden! Hij wil je openen: ga maar in die ruimte staan, en weet je opgenomen in één wereldwijd en de tijden overstijgend lichaam van Christus. Het is een lichaam met veel verschillende ledematen: adem ruim en vrij, volg je roeping, zoek je plaats. wat is jouw plaats? Er zijn vele roepingen, vele mogelijkheden. Hij geeft het je in…

† Jan Hendriks

Afbeelding: Detail Bekering van Paulus, Pieter Bruegel de Oudere, 1567, Kunsthistorisch Museum Wenen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!