33e Zondag door het jaar B – Leren leven met onzekerheden

Schriftlezingen: Daniël 12,1-3; Hebreeën 10,11-14+18 en Marcus 13,24-32

Alles in verwarring
Het is in het evangelie van deze zondag niet heel warm en gezellig qua sfeer. Jezus heeft zijn leerlingen net verteld dat er gruwelijke oorlogen zullen komen, met vervolging van de christenen en allerlei verschrikkingen en dat vele mensen zullen moeten vluchten. Dat wordt in het Marcus-evangelie verhaald vlak voor het gedeelte dat we vandaag gelezen hebben. In het stukje evangelie van deze dag, concludeert Jezus dat alles in verwarring is. Dat is ook nu wel actueel, we zien het om ons heen gebeuren: epidemieën van gevaarlijke ziektes, oorlogen met gruwelijke slachtingen, terroristische aanslagen waar vele onschuldige mensen slachtoffer van werden. En we denken tegelijk ook aan de vervolging van zo vele christenen, we denken aan de miljoenen mensen die op de vlucht zijn. We leven in zulke situaties mee door ons gebed, door concrete hulp en doordat we het geweld scherp veroordelen.

Onzekerheden
Het is te begrijpen dat veel mensen onzeker zijn: zal er weer een pandemie uitbreken? Zal onze welvaartsmaatschappij niet bezwijken? Zullen er mogelijke terroristen onder de vluchtelingen zijn? Er is angst voor de vluchtelingen, angst voor zoveel nieuwe mensen van buiten ons land, angst voor de Islam, angst voor ziekte, angst voor het verlies van onze welvaart en van onze manier van leven. Zeker, er moet op worden toegezien dat geen verkeerde elementen met de vluchtelingen meekomen; zeker, de armste mensen in onze samenleving mogen niet de dupe worden van de opvang van vluchtelingen en zeker, er moet naar worden gekeken dat minderheden – zoals de christenen onder de vluchtelingen – hier niet opnieuw onderdrukt worden. En zeker: veel zal onzeker blijven, het is niet in onze macht om werkelijke zekerheden te scheppen.

Over immigratie
En natuurlijk weet ik ook niet alle antwoorden op al die bange vragen. Maar als we terug kijken in de geschiedenis heeft iedere golf van immigratie naar ons land negatieve reacties opgeroepen. Het nieuwe is onbekend en we weten nog niet wat dat gaat brengen, maar vaak valt het mee; het is vaak meegevallen. Als je iemand leert kennen ontstaat er begrip, leer je die ander als mens te zien, dan kijk je anders. De gevaren die we vrezen worden minder als we een vreemdeling kans geven zichzelf te zijn en tegelijk één van ons. En we moeten ook in kansen denken: nieuwe mensen brengen nieuwe mogelijkheden. Nieuwe mensen brengen nieuwe geestelijke en culturele rijkdommen en zij brengen kunde en ervaring mee.

Geleid door geloof, hoop en liefde
En we moeten de basis van ons eigen geloof niet vergeten: geloof, hoop en liefde: Het geloof in een God die alles draagt en alles in Zijn handen houdt, ook ieder van ons, een God die voor ons op aarde kwam, die voor ons heeft geleefd die voor ons is gestorven. En de hoop is een basis: de hoop dat alles uiteindelijk goed komt, dat God in Zijn goedheid langs het kruis alles ten goede zal leiden. Tenslotte is de liefde ons fundament, wij kennen geen andere weg dan de liefde, liefde en respect zullen onze leidraad zijn. We kunnen, we moeten niet anders kijken naar alles wat de wereld en onszelf overkomt dan met geloof, hoop en liefde.

Zie Gods werk!
In het evangelie dat we zojuist hebben gelezen is er tweemaal een voor ons gevoel heel vreemde, rare overgang. Jezus is in geuren en kleuren alle verschrikkingen aan het beschrijven en dan staat er ineens, zonder verder overgang: “Dan zullen zij de Mensenzoon zien op de wolken, met macht en grote heerlijkheid” en dan zullen de engelen komen. Ineens is alles wat vol strijd en verwarring was vervuld met hemelse heerlijkheid. Zo zal het zijn! Dat wil zeggen: als we gelovige mensen zijn, die werkelijk op God vertrouwen en als je hoort en leest en ziet van al die narigheid in de wereld, van al die stromen vluchtelingen, van vervolging, oorlog en geweld, van die aanslagen en besmettelijke ziekten, kijk dan ook omhoog zie ook met de ogen van je geest, met de ogen van je hart en zie en vertrouw dat alles in Gods handen is, dat het niet onze wereld is, maar dat het zijn wereld is, dat Hij ons het kruis niet bespaart, maar dat er ook het perspectief van een nieuw en beter leven is. Probeer als gelovige christen en katholiek altijd verder te kijken dan de vreselijke dingen die je hoort en ziet of die je misschien in je eigen leven ervaart, probeer de Heer te blijven zien; en soms mag je inderdaad ervaren dat Hij je in het lijden heel nabij is. Probeer ook te blijven vertrouwen dat Hij er uiteindelijk raad mee weet, dat Hij het ten goede zal keren, dat zijn laatste woord over je leven en over het leven van iedere mens van goede wil een woord van leven en geluk zal zijn.

Ons getuigenis
Ons geloof, ons gebed en het getuigenis van ons geloof, de waarden die we proberen voor te leven, dragen bij aan een betere wereld. Hoe sterker dat getuigenis er is hoe minder kans er is voor fundamentalisme, extremisme en geweld.

Tekens van een nieuwe tijd
En dan komt er opnieuw een vreemde overgang in het evangelie: Jezus begint over een vijgenboom. Als je ziet dat die bladeren krijgt en knoppen is de zomer op komst. Zo is het ook met al die berichten die we horen en zien en die ons soms in verwarring brengen: zie ze als een teken van een nieuwe tijd,  als een klein signaal dat de Heer uiteindelijk zal komen en alles zal voltooien en dat Hij de Heer van de geschiedenis is, al weten we dag noch uur.

Evangelie van hoop
En zo is dit evangelie waarin alles in verwarring is, er talloze verschrikkingen zijn, toch weer een evangelie van hoop: alles is in Gods hand, laat je niet gek maken, leef met vertrouwen, zie het kruis wat de mensheid treft niet als iets definitiefs, niet als het laatste woord, maar hou bij alles wat er gebeurt altijd ook dat perspectief, dat uitzicht op een nieuw leven, op verlossing en voltooiing.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Rogier van de Weyden, Laatste Oordeel, detail middenpaneel, Hôtel Dieu, Beaune, ca. 1450

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!