2e Zondag van de Advent jaar C – In eenvoud goede dingen doen

Schriftlezingen: Baruch 5,1-9; Filippenzen 1,3-6+8-11 en Lucas 3,1-6 

Samen onderweg
We zijn samen Kerk. Wij zijn gedoopt en daardoor op bijzondere wijze tot kind van God gemaakt met de mooie zending om de boodschap van het evangelie en het Kerk-zijn in deze wereld gestalte te geven. Ja, we zijn samen op pelgrimstocht,  Gods volk op weg naar het beloofde land, want we geloven dat leven en mens-zijn niet tot de jaren op aarde beperkt zullen blijven, maar dat we eeuwigheidswaarde bezitten, bestemd om voor altijd gelukkig te zijn in het huis van de hemelse Vader. We kunnen ons nu nog geen voorstelling maken van hoe het zal zijn, omdat het al het menselijk denken en al onze voorstellingen zal overtreffen. Voorlopig is het voldoende dat we ons realiseren dat we slechts voorbijgangers zijn, we moeten verder, we zijn pelgrims op aarde, we moeten niet ergens aan vast blijven zitten.

Angstige vragen
Maar soms bekruipt ons de vraag: is er wel toekomst voor het geloof, is er toekomst voor de Kerk? Er is wat dat betreft zoveel veranderd? Gaat het niet slecht met de Kerk?

God kiest eenvoud
We zijn in de Advent, tijd van verwachting en van uitzien naar de Heer die komt. We zullen zeer binnenkort het kerstfeest gaan vieren. Wanneer we het kind in een armzalige kribbe zien liggen, realiseren we ons weer dat wij mensen wel vaak gáán voor wat groot is, rijk en belangrijk, voor het uiterlijk maar dat God zelf de eenvoud kiest, het kleine en verborgene.

Er zit geen liefde in
Een oude man, gebrekkig al, kreeg vlak voor kerstmis van zijn dochter allerlei geschenken toegestuurd, alles was imponerend chique en duur, want zijn dochter was rijk, maar de man keek niet blij. Hij antwoordde een verzorgster die hem vroeg waarom hij zo somber keek terwijl die cadeaus toch zo schitterend waren: “Er zit geen liefde in” (W. Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, n. 8). Wees een mens met inhoud, met geloof en liefde, met hoop en verwachting, “the best is yet to come”, er komt nog iets moois!

Hoopvol
Het evangelie volgens Lucas verhaalt ons deze zondag het begin van het optreden van Johannes de Doper, die grote boetepredikant, die de mensen kwam voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Zijn boodschap was hoopvol: “Heel de mensheid zal Gods redding zien”, preekte hij.

Niet door de “groten”
Lucas begint dit gedeelte van zijn evangelie met een opsomming van de wereldse heersers van dat moment. Zo laat hij zien dat Gods komst en de redding die Hij biedt, plaats vinden binnen de mensengeschiedenis, maar tegelijk toont Lucas dat God redt niet door die grote figuren, maar door wie in eenvoud goede dingen doet. Tiberius, de grote Romeinse keizer is er bij in dit lijstje van Lucas. Hij bestuurde een wereldrijk. Pontius Pilatus, Herodes, Annas en Kajafas, landvoogd, vorst of hogepriester, we kennen hen uit het lijdensverhaal: zij speelden een lelijke rol in de kruisdood van Jezus. Zij waren allemaal belangrijke mensen in de ogen van de mensen van hun tijd – machthebbers, heersers, vooraanstaande lieden –, maar het woord van God kwam niet tot hen, dat kwam tot Johannes de Doper en Jezus zelf was het mens geworden Woord van God, maar die werden allebei in hun tijd als criminelen weggezet: Johannes werd gevangen genomen en onthoofd, Jezus werd gekruisigd.

Alleen en verworpen
In die paar jaar dat Jezus is opgetreden, zien we al een grote verschuiving: op een gegeven moment lopen er duizenden achter Hem aan, Hij geneest zieken, wekt doden op, geeft iedereen te eten. Ze willen Hem tot koning uitroepen, zo blij zijn ze met deze man uit Nazareth. Maar even later is Hij alleen, Hij hangt aan het kruis en sterft, slechts één apostel en een paar vrouwen zijn bij Hem, dat is alles.

Zoals Jezus
Met de Kerk gaat het niet anders. De Kerk is “het lichaam van Christus”. De geschiedenis kent perioden met kerken die vol zijn, dan weer zijn die bijna leeg; die Kerk is een Kerk van heiligen en van grote zondaars. De boodschap is goed en de Kerk is altijd doorgegaan. Het vergaat de Kerk dus in zekere zin net als Jezus.

In eenvoud goede dingen
Dus loop niet weg, zoek het niet bij de meerderheid, niet bij de zogenaamd belangrijke mensen, maar zet uw schouders eronder om samen Kerk te zijn, wees een pelgrim en ga verder, leef met vuur, ga met geloof, laten liefde en hoop u bezielen en doe in eenvoud goede dingen.

† Jan Hendriks

Afbeelding: detail Johannes de Doper – Titiaan, Gallerie dell’Accademia, Venetië, ca. 1542

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!