20e Zondag door het jaar C – Brengt Jezus vrede of verdeeldheid?

Schriftlezingen: Jeremia 38,4-6+8-10; Hebreeën 12,1-4 en Lucas 12,49-53

Verdeeldheid en conflicten
Helaas moet bijna iedereen weleens ervaren dat het moeilijk is de vrede te bewaren. In families, onder vrienden kunnen conflicten ontstaan en ook al proberen we dan verzoeningsgezind te zijn, te praten, uit te leggen, soms wat water bij de wijn te doen, dan lukt het toch nog niet altijd om de problemen op te lossen. De woorden van Jezus in het evangelie van vandaag gaan over verdeeldheid en conflicten, met name de familiesfeer wordt daarbij genoemd.

Houd je in!
Mensen langs de kant hebben dan vaak hun oordelen: die zou soepeler moeten zijn, of die zou toegeeflijker moeten zijn, dan is het conflict zo op te lossen. Zo gemakkelijk is dat echter niet altijd, jammer genoeg, zelfs al zijn we van goede wil. Wat we als christen dan kunnen en moeten doen is terughoudend zijn en liefdevol in ons spreken, geen kwaad door vertellen aan allerlei anderen, de ander niet zwart gaan maken, rustig blijven, de zaak in Gods handen te leggen en in die van Maria. Houd je in en breng het in gebed.

Beïnvloedbaar
Mensen zijn heel beïnvloedbaar, gaan gauw mee in de emoties van een ander. In de eerste lezing ging het over iemand die iets lelijks zei over de profeet Jeremia en de koning laat toe dat de profeet in een put wordt gegooid om daar zijn dood te vinden; een ander zegt iets positiefs over de profeet en de koning laat hem weer uit de put halen!

Vrede of verdeeldheid?
Misschien hebt U de wenkbrauwen gefronst bij de woorden van het evangelie: “Denkt U dat ik vrede ben komen brengen, nee, juist verdeeldheid!” Hebben we de engelen in de kerstnacht niet horen zingen dat met de geboorte van het Kind Jezus vrede op aarde was gebracht? En we herhalen in iedere Eucharistieviering na het Onze Vader toch de woorden van Jezus: “Mijn vrede geef ik U, mijn vrede laat ik U na”? Brengt Jezus nu wel of geen vrede?

Brengt Jezus vrede?
Het klinkt inderdaad tegenstrijdig en toch is het allebei waar. De vrede die Jezus ons brengt, komt door het kruis. Jezus zinspeelt daar even op in het evangelie van vandaag als Hij het heeft over een doopsel dat Hij moet  ondergaan. Door zijn dood op het kruis en zijn verrijzenis – zijn paasmysterie –, heeft Jezus Christus verlossing en verzoening gebracht. De vrede waar Jezus op doelt heeft dáárop betrekking; wij krijgen deel aan die verzoening en vrede van de Heer door het Paasmysterie dat wij vieren in de Eucharistie. Door Gods genade en onze ontvankelijkheid daarvoor, zullen wij in vrede zijn. Vandaar dat we elkaar de vrede van de Heer wensen vlak voordat we in de communie het sacrament van de Eucharistie ontvangen. “Mijn hart is in vrede, zelfs al leef ik met strijd…”.

Hij leefde volgens Zijn geweten
De weg naar de vrede die Jezus heeft gebracht, liep dus over het kruis. Hij had kunnen vluchten, Hij had met mooie woorden kunnen proberen de hogepriesters en Schriftgeleerden te paaien, Hij had veel kunnen voorkomen door zaken niet op scherp te zetten, maar dat heeft Hij niet gedaan. Jezus had een geweten, Hij leefde voor waarheid en gerechtigheid, Hij wilde Zijn zending niet verloochenen.

Dit is de strijd die Jezus bracht
Vele mensen zijn Hem daarin nagevolgd. Denk bijvoorbeeld aan bisschop Oscar Romero, die in El Salvador de schendingen van mensenrechten publiekelijk aanklaagde ook al wist hij dat zijn eigen leven werd bedreigd. Hij werd aan het altaar vermoord. Zo zouden we tal van mensen kunnen noemen die zich hebben ingezet voor een rechtvaardige zaak, voor de bescherming en het respect voor het menselijk leven en mensenrechten. Dat is de strijd die Jezus is komen brengen. De geschiedenis is gelukkig vol van volgelingen van Jezus die zich hebben ingezet voor gerechtigheid, ook al moesten ze veel tegenstand verduren. Het waren mensen die de armen, slaven en onderdrukten niet in de steek wilden laten. De weg van Jezus is dus niet een zoetsappige, die alles doet voor de lieve vrede. De vrede van de Heer is allereerst de vrede die een goed geweten geeft, dat we in vrede zijn met God en oprecht weten te handelen, zonder al te bang te zijn voor kritiek en afwijzing als het gaat om onze inzet voor een goede zaak. Dat is die strijd waarover Jezus het heeft. Als niemand zijn nek uitsteekt, gebeurt er nooit wat. Tegelijk moet naar het voorbeeld van Jezus ons streven altijd naar verzoening en een oplossing zijn, ook al moeten we daarvoor lijden, iets opgeven.

We moeten strijden
We moeten dus een strijd aangaan. Die strijd is allereerst tegen onszelf, tegen emoties, bekoringen en verleidingen waar wij zelf aan bloot staan. Het is een strijd voor de goede waarden van het evangelie. Wat is het goede doel en hoe kunnen we dat bereiken? We moeten in ieder geval zelf een voorbeeld geven, anders hebben we niets te zeggen. Vandaag zegt Jezus: “Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait”. Laten we dus vurig opkomen voor gerechtigheid en waarheid, dat zeker, maar ons hart moet in vrede zijn, gericht op de uiteindelijke vrede die de Heer ons geeft, die is ons doel.

† Jan Hendriks

Afbeelding: jacqueline macou via Pixabay

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!