1e zondag van de Advent – Rorate Caeli

Bram Verheijen, coördinator en secretaris van de benedictijnse Sint Adelbertabdij in Egmond, zingt het Rorate Caeli (‘Dauwt hemelen’). Dit zijn de eerste woorden van het gregoriaanse intredegezang voor de mis op de laatste zondag van de Advent.
Rorate Caeli is ook een adventsgezang, waarvan de woorden afkomstig zijn uit de profeet Jesaja. Laat u meevoeren op weg naar Kerstmis.

 

Refrein: Roráte caéli désuper,
et núbes plúant jústum.
Refrein: Dauwt, hemelen, van boven,
gij, wolken, beregene de rechtvaardige.
Ne irascáris Dómine,
ne ultra memíneris iniquitátis:
ecce cívitas Sáncti fácta est desérta:
Síon desérta fácta est:
Jerúsalem desoláta est:
dómus sanctificatiónis túæ et glóriæ túæ,
ubi laudavérunt te pátres nóstri. – Refrein
Wees niet langer vertoornd, o Heer,
denk niet langer aan onze zonden.
Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden,
Sion is tot woestijn geworden.
Jerusalem is verdord,
het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid,
waar onze vaderen U geprezen hebben. – Refrein
Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos,
et cecídimus quasi fólium univérsi:
et iniquitátes nóstræ quasi véntus abstulérunt nos:
abscondísti faciem túam a nóbis,
et allisísti nos in mánu iniquitátis nóstræ. – Refrein
We hebben gezondigd en zijn onrein geworden
en zijn ter aarde gevallen als een blad,
en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen.
U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons
en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. – Refrein
Víde Dómine afflictiónem pópuli túi,
et mítte quem missúrus es:
emítte Agnum dominatórem térræ,
de pétra desérti ad móntem fíliæ Síon:
ut áuferat ípse júgum captivitátis nóstræ. – Refrein
Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk,
en zend ons degene, die U zenden wil.
Zend het Lam, de heerser van de Aarde,
van de rotsen der woestijn tot de berg van de dochter van Sion,
opdat hij het juk van onze knechting wegneemt. – Refrein
Consolámini, consolámini, pópule méus:
cito véniet sálus túa:
quare mœróre consúmeris,
quia innovávit te dólor?
Salvábo te, nóli timére,
égo enim sum Dóminus Déus túus,
Sánctus Israël, Redémptor túus. – Refrein
Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk!
Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet,
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?
Vrees niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser. – Refrein

 

Afbeelding: Rotate Caeli gregoriaans

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!